EPD-LSP: GEEF GEEN TOESTEMMING , TREK EVENTUEEL EERDER GEGEVEN TOESTEMMING IN, EN CONTROLEER OF UW GEGEVENS VIA DIT SYSTEEM BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

buttonikgtOproep: ‘Neem die moeite en bescherm zo uzelf, uw zorgverleners, en in veel gevallen ook uw naasten, tegen de TOTALE AFBRAAK VAN UW RECHT OP EEN PRIVÉLEVEN !

 

Toelichting

 

De jacht op het bemachtigen van ieders medische gegevens is in volle gang. In de komende weken gaat het erom spannen of de overheid, de zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en binnenkort wellicht ook alle instanties die in de rij staan om ook uw data te mogen gebruiken, zoals de ARBO dienst, UWV, politie-justitie en de honderden gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de decentralisatie van de sociale sector, inzage kunnen gaan krijgen in medische dossiers. Als het aan het kabinet ligt zullen de bevoegdheden voor het mogen uitwisselen en koppelen van al uw persoonlijke gegevens verruimd worden en blijft er niets meer over van uw recht op een privéleven van uzelf en uw naasten.

Als u het geen prettig en veilig idee vindt, dan kunt u daar nu nog wat aan doen!

U heeft zelf een belangrijk instrument in handen om te voorkomen dat uw medische gegevens via internet rechtstreeks kunnen worden ingezien en kunnen worden gekoppeld aan andere computerbestanden. Als u namelijk uitdrukkelijk aangeeft dat u GEEN TOESTEMMING geeft om uw medische gegevens elektronisch uit te wisselen via het vernieuwde Elektronisch Patiënten Dossier EPD-LSP, steekt u hier een stokje voor. En kunt u, net als in het verleden, de uitwisseling van uw medische gegevens gewoon beperken tot wat nodig is voor een goede zorgverlening door uw direct behandelaars alleen toestemming te geven voor de uitwisseling van voor de behandeling relevante informatie met personen die direct bij een behandeling betrokken zijn.

Als u echter toestemming geeft of heeft gegeven voor de uitwisseling van uw medische gegevens via het EPD-LSP dan kunnen gegevens van u die aanwezig zijn bij de huisarts, specialist of apotheek worden ingezien door iedere organisatie met personen in dienst die over een UZI-pas beschikken.

In principe hoeft u niks te doen en mogen uw medische gegevens niet via het centrale Landelijke EPD Schakel Punt te worden gebruikt tenzij u daar vooraf toestemming voor geeft.

stopiktTOCH raden wij u ten sterkste aan om nu zelf in actie te komen door aan VZVZ, de organisatie die het EPD-LSP runt , uw huisarts en de apotheek te laten weten dat u absoluut geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het landelijk Schakel Punt. Liefst onder vermelding dat u weigert mee te werken aan een systeem:

  • Waarbij het onmogelijk is om - via een verstrekkingssysteem (i.p.v. ontrekking) - data uitsluitend uit te wisselen tussen zorgverleners die direct bij een bepaalde behandeling van u betrokken zijn,

  • Wat volgens alle experts onmogelijk voldoende te beveiligen is,

  • Dat beschikt over een grote ‘achterdeur’ waardoor het mogelijk is om uw medische gegevens met een simpele beleidswijziging van hogerhand voor doeleinden te gebruiken die niets met uw zorgverlening van doen hebben.

 

 

Waarom raden wij u dit aan?

 

Allereerst is er inmiddels zoveel verwarring ontstaan dat mensen en zorgverleners allang de weg kwijt zijn over hoe het nu eigenlijk zit met het EPD. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze al jaren terug schriftelijk bezwaar hebben laten aantekenen tegen het EPD, terwijl die bezwaren die toendertijd tegen de plannen van de verplichte aansluiting konden worden ingediend bij het Nictiz of het ministerie allemaal vervallen zijn, omdat de Eerste Kamer het EPD wetsvoorstel in 2011 verwierp. Tekenend voor de chaos is dat ook artsen en apothekers het spoor bijster zijn geraakt, waardoor er soms bij apotheken nog steeds voorlichtingsfolders worden verstrekt met de vermelding van het in 2008 aangekondigde verplichte EPD. Daarnaast blijken de meeste huisartsen niet te weten dat als er iets mis gaat met het gebruik van hun patiëntgegevens die via het EPD-LSP, zonder hun tussenkomst kunnen worden ingezien en opgehaald, zij toch geheel verantwoordelijk blijven voor onrechtmatig gebruik van deze medische gegevens.

Ook zijn er talloos veel mensen die ooit in een kwetsbare situatie tijdens een doktersbezoek of bij het afhalen van medicijnen bij de apotheek niet of niet duidelijk bezwaar hebben gemaakt toen hen werd gevraagd of het goed was dat ze werden aangemeld voor het uitwisselingssysteem. Niet zelden onder druk van de mededeling dat die toestemming noodzakelijk was om een goede medische behandeling mogelijk te maken of in een taal gesteld die de betrokkenen niet goed begrepen.

Van degenen die zichzelf aanmeldden, sinds dat in april 2014 mogelijk is gemaakt, bijvoorbeeld met gebruikmaking van het op zich ook al onveilige DigiD, is lang niet iedereen nu nog op de hoogte van wat men daarbij eventueel heeft aangegeven betreffende welke gegevens of zorgverleners de ‘uitwissel-toestemming’ niet geldt.

Wie toestemming gaf besefte op dat moment doorgaans ook niet dat VZVZ niet van plan is om opnieuw netjes toestemming te gaan vragen als het EPD-LSP systeem zoals het nu werkt wordt uitgebreid voor gebruik van hele andere doeleinden ‘men gaf immers generieke toestemming voor de wijze van uitwisselen van het systeem en niet voor een bepaald doel’.

De eenmaal gegeven ‘toestemming’ kan u zelf officieel met bijgaande opzeggingsbrieven intrekken als u wil voorkomen dat de gegevens van u, en/of van uw kinderen of andere personen waarvoor u verantwoordelijk bent, voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan voor uw medische behandeling. De Inspectie gezondheidszorg(IGZ), ARBO diensten en gemeentelijke sociale wijkteams rammelen nu al aan de achterdeur om toegang te kunnen krijgen, en zowel de minister en staatsecretaris van Justitie&Veiligheid en de minister van VWS dringen er steeds weer op aan om ook justitie, politie en veiligheidsdiensten de bevoegdheid te geven om zonder toestemming van betrokkenen hun medische dossier te kunnen inzien.

fsikgt

Op dit moment zijn medische gegevens via het EPD-LSP al beschikbaar voor de meer dan 100.000 zorgverleners, zorginstellingen en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg) in alle uithoeken van het land die via de zogenaamde Uzipas via de elektronische weg kunnen inloggen op de patiënt informatie. Over de toegang die technisch ICT personeel heeft, wat niet aan het medisch beroepsgeheim is gehouden, bestaan grote zorgen. De Nederlandse Zorgautoriteit NZa bleek over heel veel vertrouwelijke medische gegevens op perrsoonsnivo te beschikken ( en daar zoals recent onderzoek begin 2014 aantoonde uiterst onzorgvuldig mee om te gaan) Via het Amerikaanse bedrijf CSC, dat het Landelijk Schakel Punt LSP heeft gebouwd en beheert heeft de Amerikaanse overheid toegang via de Patriot Act en sinds juli 2014 is door Edward Snowden het bewijs geleverd dat de National Security Agency (NSA) via het programma XKeyscore zelfs nagenoeg ongelimiteerde toegang heeft tot alle online gegevens waar dan ook ter wereld voor gebruik van de eigen inlichtingendienst en partners waaronder Nederlandse veiligheids-en inlichtingendiensten.

Door uitdrukkelijk aan te geven dat u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt geeft u bovendien een duidelijk signaal af naar de politiek en de zorgverzekeraars dat mensen het niet langer pikken als er over hun hoofd heen een systeem wordt doorgedrukt ‘waar niemand op zit te wachten’ zonder dat er aandacht besteed wordt aan een alternatief voor zorginfo uitwisseling dat wel veilig is en waarbij het recht op privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim in tact blijven.

Ook voorkomt u ook dat VZVZ uw gegevens zonder dat u toestemming verleende toch meetelt bij de zogenaamde 8 miljoen aangemelde patiëntgegevens waarover zij in augustus 2014 ten onrechte beweerden te beschikken. Zo had medio augustus 2014 14 procent van de burgers/verzekerden een opt-in afgegeven voor het huisartsendossier (2,3 miljoen) en 19 procent voor het medicatiedossier van de apotheek (3,2 miljoen). “Daar VZVZ op haar site vermeldt dat het omruim 8 miljoen aangemelde patiëntengegevens gaat, is er sprake van des informatie”, stelt huisarts Hans Nobel, bestuurslid van de VPHuisartsen.

 

Hoe geef ik actief geen toestemming of trek ik mijn gegeven toestemming in?

 

docVoorbeeldbrief aan huisarts   pdf(PDF)

docVoorbeeldbrief aan apotheek   pdf(PDF)

 

Voor meer informatie over de strijd voor het behoud van privacyrechten van burgers en het medisch beroepsgeheim verwijzen we u naar de info van

Volg LinkDe Privacybarometer over de behandeling van het wetsvoorstel Afbraak Cliëntenrechten 

Volg LinkHet artikel ‘het einde van het beroepsgeheim’ in het tijdschrift i-Bestuur no. 12- okt. 2014

Volg LinkDe Nieuwsbrief van de Stichting KDVP van 20 september 2014 met uitleg over alle juridische procedures die op dit moment gevoerd worden tegen de afbraak van het medisch beroepsgeheim en recht op privacy van patiënten.

Volg LinkDe klacht van Vrijbit over het disfunctioneren van het College Bescherming Persoonsgegevens (brief d.d. 12-10-2014) en de ‘speerpunt brief’ over de kwestie aan College voor de Rechten van de Mens (d.d.15-10-2014),

Volg LinkDe bevindingen van de onderzoekscommissie Elias ICT Rijksoverheid niet onder controle

Volg LinkDe aanbevelingen van het Rathenau instituut aan de overheid om de burger te behoeden voor de gigantische ‘macht van platformen’ om de regie in handen te krijgen van de nieuwe machtsverdelingen wereldwijd in het digitale tijdperk. Publicatie ‘De kracht van platformen’ 

 

Wilt u nog veel meer doen?

 

Dan kunt u bijvoorbeeld de minister van VWS en de leden van de Tweede en Eerste Kamer aanschrijven om uw verontwaardiging te uiten over de manier waarop iedere inzet om tot een veilig uitwisselingssysteem te komen systematisch wordt genegeerd.

docVOORBEELDBRIEF aan de leden van de Eerste Kamer.doc   pdf(PDF)

docVOORBEELDBRIEF aan de leden van de Tweede Kamer.doc   pdf(PDF)

docVOORBEELDBRIEF aan de minster VWS.doc   pdf(PDF)

De overheid kunt u vragen waar uw gegevens aangaande voorheen bij Nictiz ingediende protesten, inclusief de daarvoor gevraagde kopieën van paspoorten, ID-kaarten en geboortebewijzen gebleven zijn.( En waarom u deze niet terug hebt gekregen en geen compensatie kreeg voor gemaakte kosten)

U kunt uw gemeentebestuur vragen hoeveel personen er vanaf de in werking treding van de decentralisatie van de sociale sector op 1 januari 2015 binnen uw gemeente over een UZI zullen beschikken.

U kunt de organisaties steunen die actie ondernemen( zoals Vrijbit)en die juridische procedures voeren(zoals VPHuisartsen en de Stichting KDVP).

Ook kunt u eenvoudig helpen door de folders ‘IK geen toestemming’ te verspreiden. Op aanvraag stuurt Burgerrechtenvereniging Vrijbit u die toe