Hoge Raad acht het private EPD-LSPsysteem juridisch toelaatbaar wegens toestemmingsvereiste

Het EPD-LSP stelsel van VZVZ wordt momenteel als niet fundamenteel strijdig met de huidige wet-en regelgeving inzake de privacy van patiënten en het medische beroepsgeheim beoordeeld omdat er vanuit gegaan wordt dat het uitwisselen van elektronische zorginformatie via dit systeem enkel gebeurd als mensen daar goedgeïnformeerd en op vrijwillige basis uitdrukkelijke toestemming voor geven. ( sic hetgeen in de praktijk dus niet het geval blijkt ).

Wel schiet het systeem volgens de Hoge Raad tekort vanwege de gebrekkige wijze waarop mensen die hun toestemming verlenen niet specifiek kunnen aangeven welke informatie aan wie ter beschikking gesteld mag worden. Toch wordt dit gebrek door de Hoge Raad door de vingers gezien, omdat .( sic volgens VZVZ info)de technische mogelijkheden zouden ontbreken om specifieke toestemmingen te realiseren. Wel stuurt de uitspraak aan op herstel van dit gebrek met de opdracht aan VZVZ om de huidige generieke toestemming zodanig te wijzigen dat ‘patiënten ruimere keuzemogelijkheden krijgen om meer onderscheid te maken tussen (soorten)gegevens en (categorieën) zorgaanbieders en waarbij de in het bijzonder gegevens uitwisseling bij voorbaat kan worden beperkt tot spoedeisende gevallen’.

Waarbij opgemerkt kan worden dat deze opdracht tot privacy by design wel als tamelijk vrijblijvend kan worden getypeerd aangezien het aan de stichting VZVZ zelf wordt overgelaten wanneer deze zelf van mening is dat dit technisch wel gerealiseerd kan worden. Pas vanaf 1 juli 2010 kan VZVZ hiertoe verplicht worden omdat dan artikel 15a,lid 2 van de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking treedt, waarmee de patiënt formeel het recht krijgt om gespecificeerde toestemming te geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde (categorieën van) hulpverleners.

Voor meer informatie zie:

1-12-2017 Uitspraak Hoge Raad in zaak VPHuisartsen versus VZVZ in zake EPD-LSP ECLI:NL:HR:2017:3053

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3053

3-12-2017 Commentaar Cassatieberoep VPHuisartsen ‘verloren, maar toch winst’ http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/cassatieberoep-vphuisartsen-verloren-toch-winst/

8-12-2017 Publicatie privacynieuwsdienst ‘EPD/LSP; Hoge Raad stuurt aan op privacy by design’ https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/19529-hoge-raad-stuurt-aan-op-privacy-by-design.html

Website VZVZ enkel nog voor professionals. ‘Zorgconsumentendeel’ ondergebracht in aparte website Volgjezorg

   In november 2017 is de website van VZVZ (https://www.vzvz.nl/ ) volledig vernieuwd en richt zich nu alleen nog maar op zorgverleners en leveranciers. De zorgverleners die ter terecht kunnen zijn niet alleen maar de huisartsen, apotheken en specialisten. Het heet nu het platform voor zorgcommunicatie.

Het ‘zorgconsumentendeel’ is volledig verwijderd uit VZVZ-website en ondergebracht op een aparte website Volgjezorg: https://www.volgjezorg.nl/ Het kunnen inzien van Inzage-overzicht is daar nu te vinden. https://www.volgjezorg.nl/inzage/inzage-overzicht

De verwijzing in de tot dan toe door VZVZ beschikbaar gestelde ( en overal in omloop zijnde) brochures geeft bijgevolg ook geen correcte informatie meer over de bereikbaarheid van informatie voor patiënten. VZVZ heeft nu een nieuwe informatiefolder uitgebracht met dezelfde titel als die uit 2016. De nieuwe folder , die i.t.t. alle vorige EPD-LSP folders niet gedateerd is, valt te herkennen aan het feit dat de afgebeelde vrouw op de voorkant een andere kant op kijkt en de tekst niet meer over ‘Uw’ maar over ‘Jouw’ medische gegevens gaat.

Zonder toestemming in EPD-LSP aangemeld worden blijkt mogelijk. Wat nu?

Zonder toestemming in EPD-LSP aangemeld worden blijkt mogelijk. Wat nu?
In 2014 raadde Burgerrechtenvereniging Vrijbit iedereen, die bezwaar heeft tegen het ondeugdelijke en gevaarlijke EPD-LSP, aan om de huisarts, apotheek en VZVZ (de organisatie die het systeem runt) een brief te sturen dat men absoluut geen toestemming geeft voor aansluiting op het systeem.

Persbericht: Voorkom ongelukken, trek uw toestemming voor aansluiting op het EPD-LSP in.

 Voorkom ongelukken, trek uw toestemming voor aansluiting op het EPD-LSP in.

Voor 1 à 3 postzegels voorkomt u dat uw medische gegevens via internet kunnen worden ingezien door meer dan 100.000 personen die niets met uw gezondheidstoestand van doen hebben!

Voor uw ‘eigen veiligheid’ raden we u aan om hierover 3 brieven te sturen waarin u aangeeft dat u GEEN TOESTEMMING geeft voor de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens (EPD) via het Landelijk Schakel Punt (LSP):

Herfstactie 2014 voorkom ongelukken geef geen toestemming

EPD-LSP: GEEF GEEN TOESTEMMING , TREK EVENTUEEL EERDER GEGEVEN TOESTEMMING IN, EN CONTROLEER OF UW GEGEVENS VIA DIT SYSTEEM BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

buttonikgtOproep: ‘Neem die moeite en bescherm zo uzelf, uw zorgverleners, en in veel gevallen ook uw naasten, tegen de TOTALE AFBRAAK VAN UW RECHT OP EEN PRIVÉLEVEN !