Het EPD-LSP stelsel van VZVZ wordt momenteel als niet fundamenteel strijdig met de huidige wet-en regelgeving inzake de privacy van patiënten en het medische beroepsgeheim beoordeeld omdat er vanuit gegaan wordt dat het uitwisselen van elektronische zorginformatie via dit systeem enkel gebeurd als mensen daar goedgeïnformeerd en op vrijwillige basis uitdrukkelijke toestemming voor geven. ( sic hetgeen in de praktijk dus niet het geval blijkt ).

Wel schiet het systeem volgens de Hoge Raad tekort vanwege de gebrekkige wijze waarop mensen die hun toestemming verlenen niet specifiek kunnen aangeven welke informatie aan wie ter beschikking gesteld mag worden. Toch wordt dit gebrek door de Hoge Raad door de vingers gezien, omdat .( sic volgens VZVZ info)de technische mogelijkheden zouden ontbreken om specifieke toestemmingen te realiseren. Wel stuurt de uitspraak aan op herstel van dit gebrek met de opdracht aan VZVZ om de huidige generieke toestemming zodanig te wijzigen dat ‘patiënten ruimere keuzemogelijkheden krijgen om meer onderscheid te maken tussen (soorten)gegevens en (categorieën) zorgaanbieders en waarbij de in het bijzonder gegevens uitwisseling bij voorbaat kan worden beperkt tot spoedeisende gevallen’.

Waarbij opgemerkt kan worden dat deze opdracht tot privacy by design wel als tamelijk vrijblijvend kan worden getypeerd aangezien het aan de stichting VZVZ zelf wordt overgelaten wanneer deze zelf van mening is dat dit technisch wel gerealiseerd kan worden. Pas vanaf 1 juli 2010 kan VZVZ hiertoe verplicht worden omdat dan artikel 15a,lid 2 van de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking treedt, waarmee de patiënt formeel het recht krijgt om gespecificeerde toestemming te geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde (categorieën van) hulpverleners.

Voor meer informatie zie:

1-12-2017 Uitspraak Hoge Raad in zaak VPHuisartsen versus VZVZ in zake EPD-LSP ECLI:NL:HR:2017:3053

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3053

3-12-2017 Commentaar Cassatieberoep VPHuisartsen ‘verloren, maar toch winst’ http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/cassatieberoep-vphuisartsen-verloren-toch-winst/

8-12-2017 Publicatie privacynieuwsdienst ‘EPD/LSP; Hoge Raad stuurt aan op privacy by design’ https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/19529-hoge-raad-stuurt-aan-op-privacy-by-design.html