Op vrijdag 25 april om 9.30 uur dient in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het verfoeide EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden.

Zie persbericht VPHuisartsen

De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen, toen bleek dat VZVZ- voluit de ‘Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie’ stug doorging met het aftroggelen van juridisch ondeugdelijke toestemming van patiënten om hun gegevens te gaan doorgeven via een centraal te ontsluiten medisch BIG DATA transformator centrum. En doorging met onder druk zetten van huisartsen om hun praktijk aan te sluiten op de EPD-LSP centrale.

VZVZ- is juridische gedagvaard omdat het EPD-LSP systeem de fundamentele rechten betreffende de privacy van patiënten schendt en inbreuk maakt op het medisch beroepsgeheim van (huis)artsen.

Maar de reikwijdte van het geding omvat in wezen het doen stopzetten van de manier waarop, nu al 7 jaar de uitrol van dit nodeloos complexe en onveilige EPD-ICT systeem fungeert als blokkade voor het ontwikkelen van een alternatieve manier waarop zorginformatie veilig en verantwoord kan worden uitgewisseld tussen zorgverleners die daadwerkelijk bij een bepaalde behandeling van een patiënt/cliënt zijn betrokken. Dus mèt behoud van de privacy en het beroepsgeheim.

De belangen zijn groot: enerzijds het belang van VZVZ waar in feite de zorgverzekeraars, die de regie van de hele zorgsector van de overheid hebben overgenomen, de dienst uitmaken. Deze willen persé de beschikking krijgen over alle tot op de persoon te herleiden medische gegevens van de bevolking, en voeren op allerlei fronten- waaronder via het EPD- strijd om dit te realiseren.

Anderzijds de belangen van de artsen die hun beroepsgeheim niet aangetast wensen te zien(1). Die eisen dat zij in vertrouwelijkheid met hun patiënten moeten kunnen blijven omgaan(2). Dat zíj, en niet derde partijen, de regie in handen (kunnen) houden over wat zij de beste behandeling voor hun patiënten achten(3). En, in samenspraak met hun patiënten zelf willen kunnen uitmaken, wanneer en voor welk doel men toestemming geeft om medische gegevens met andere zorgverleners te delen(4).

Met als consequentie dat door de systeemdwang van het LSP hen het werken nu al wordt belemmerd en in de toekomst helemaal onmogelijk wordt gemaakt. Omdat men zodra de verzekeringmaatschappijen geen jaarlijkse contracten meer afsluiten met zorgverleners die aansluiting op het LSP weigeren, de praktijk zal moeten sluiten omdat dan de behandelingskosten voor alle verzekerde patiënten niet meer gedeclareerd mogen worden. Een reële dreiging via

wurgcontracten waar de verzekeringsmaatschappijen voor 2013 al mee dreigden, en als clausule voor de contracten van 2014 opnieuw hebben opgenomen in de voorwaarden. Reëel omdat de verzekeringsmaatschappijen, samen met de minister en de Nederlandse zorg autoriteit, druk bezig zijn met pogingen om deze, nu nog, onwettige constructie te legaliseren via het voorliggende wetswijzigingsvoorstel van de Zorgverzekeringswet en de voortgaande boycot van het opstellen van een rechtsgeldige Gedragscode voor de branche.

Voor achtergrond info zie: Chronoverslag EPD drama v.a. 2005

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/919-chrono-verslag-epd-drama-v-a-2005.html